” Yoga means union. It means to lead to jivamukti.

Literally: life-liberation. ”

”Jag ska ärligt säga att jag idag efter 15 år i yogans famn har enormt tålamod med nyfikna nya yogis som vill öppna yogans magiska dörr. Och väldigt lite tålamod med yogisar som anser sig veta bättre och ser ner på andra som äter kött, dricker vin, eller röker. Då visar dom bara att dom ännu inte fattat vad yoga verkligen är. Yoga är meditation i rörelse. När du mediterar kommer ett lugn och en acceptans i din kropp och själ. Och du söker frid och fred. Inte att skriva folk på näsan. Yogan är fullt kapabel att själv ta sina följare dit där dom mår bäst. Steg för steg. Den behöver inte bessewissrar eller attityd. Har jag en sådan person i min yogaklass så har jag inga problem med att ödmjukt knäppa dom på näsan. Yoga är en individuell träning som vi kan träna tillsammans men fortfarande var och en för sig. Vi behöver respektera varandras unika egenskaper, kroppar och historia.

Vi förändrar inte världen till något bättre genom att förminska andra och visa att vi står över dom. Framför allt inte som yogis. Vi förändrar världen genom att låta var och en ta sig fram genom yogans fridfulla kärleksfulla värld i deras egen takt. Det är då vi bygger en bra grund att stå på.”

Malin ber ofta om eget ansvar. Och om du inte tar det kommer hon troligen se till att du gör det.

”Själslig och fysisk utveckling börjar i det egna ansvaret att vilja förändra sitt liv till det bättre. Det är inget som jag kan göra åt dig. Jag går gärna bredvid dig en bit men sedan får du ” cykla” själv. Det är det som livet går ut på. Ditt liv är ditt ansvar. ”

Malin har full tillit att yogan tar henne genom livet på det sätt som är bäst för henne. Och delar gärna med sig av det hon har lärt sig på deras resa tillsammans. Så du kan ta yogan i hand och göra din resa.

Malin har Ashtanga och Hatha yoga som grund. Men älskar Rocket yoga, Jivamukti och Akroyoga. Men om du frågar henne vilken yoga hon lär ut kommer hon svara det hon alltid svarar. Jag gör Yoga.

Redan som barn ville Malin förändra världen. Hon visste bara inte hur. Med nyfikna ögon mot stjärnor och planeter i inre och yttre universum sökte hon sig fram för att finna sin väg. Teater var en väg hon valde för att gå men när mötet med yogan kom fann Malin de nycklar hon behövde för att ta sig fram genom livet ups ad downs. Ganska snart kände hon att hon ville dela med sig av sina verktyg till andra.

Genom tusenårig kunskap från en tradition som andades curry, nagchampa och lotus blommor. Och den hon själv bar i mötet med livet. Hittade hon en perfekt kombination för mötet med sig själv. Det är också den hon nu delar med sig på sina kurser, genom sina böcker och i sina föreläsningar.

” Du vet inte vem du är förrän du testar den du inte är. ” Självrannsakan och acceptens är något Malin pratar mycket om. Men även ödmjukhet inför sina snubblande steg och modet att ta nya större steg.

” Yogan hjälper mig att hela tiden landa i mig själv. Vem jag är och vem jag vill vara men också vad känner jag, vad drömmer jag om och vad längtar jag efter. Är det här min tanke eller kommer den från någon annan. Tex mina föräldrar. Vill jag behålla den eller skaffa egna nya annorlunda åsikter? Står jag upp för mitt ja och mitt nej?

Yogan har inte bara gjort mig stark och ödmjuk i sinnet utan också i min kropp. Jag har aldrig varit i sådan fysisk bra form som nu. ”

Malin går den Traditionella yogans väg ( Tanken är självutveckling genom yoga) . Inte den Moderna Posturala yoga ( yoga baserad på de fysiska övningarna mer än det inre) Så på hennes kurser utmanar hon dig inte bara i de fysiska övningarna utan ställer också krav på att stretcha det inre snäva jaget och våga växa som människa. Våga vara sårbar och öppen. Se nya vägar i det inre och yttre men också att acceptera att du är där du är rent fysisk som psykiskt.

For English - Klick to open

”I will honestly say that I today after 15 years of yoga’s arms have enormous patience with curious new yogis who want to open yoga’s magic door. And very little patience with yogis who believe they know better and look down on others who eat meat, drink wine, and smoking. Then show them just because they have not yet grasped what yoga really is. Yoga is meditation in motion. When you meditate, a peace and an acceptance of your body and soul. And you seek peace, and peace. Not to write people on the nose. Yoga is fully capable of self take their followers to where they feel best. Gradually. It need not bessewissrar or attitude. I have such a person in my yoga class, I have no problem with that humble flip them on the nose. Yoga is an individual training we can train together but still each one individually. We need to respect each other’s unique qualities, bodies and history.We do not change the world into something better by diminishing others and show that we are above them. Especially not as yogis. We are changing the world by letting everyone get through yoga’s peaceful loving world at their own pace. That’s when we are building a good foundation to stand on. ”

Malin often ask for personal responsibility. And if you do not take it, she will probably make sure you do it.

”Mental and physical development begins in one’s own responsibility to want to change their lives for the better. There is nothing that I can do for you. I can be happy next to you a bit but then you get the ”cycle” itself. That’s what life is all about. Your life is your responsibility. ”

Malin has full trust that yoga takes her through life in the way that is best for her. And is happy to share what she has learned on their journey together. So you can take yoga in hand and make your trip.

Malin has Ashtanga and Hatha yoga basis. But love Rocket Yoga, Jivamukti and Akroyoga. But if you ask her what yoga she teaches, she will answer it, she always responds. I do yoga.

Even as a child wanted to Malin change the world. She just did not know how. With prying eyes toward the stars and planets in the inner and outer universe she went out to find their way. Theatre was a path she chose to go but when the encounter with yoga was found Malin the keys she needed to get through life ups ad downs. Pretty soon she felt she wanted to share their tools with others.Through millennia of knowledge from a tradition that breathed curry, nagchampa and lotus flowers. And she herself bar in the meeting with life. She found the perfect combination for meeting with himself. It is also the one she now shares with him on his courses, through his books and in his lectures.

”You do not know who you are until you try it, you are not. ”Self-examination and its acceptance is something Malin talking about. But also humility before his stumbling steps and the courage to take major new steps.

”Yoga helps me to always land in myself. Who I am and who I want to be but also what I feel, what I dream and what I long for. Is this my thought or will it from someone else. Tex my parents. I want to keep it or acquire own new different opinions? I stand up for my yes and my no?

Yoga has not only made me strong and humble in mind but also in my body. I have never been in such good physical shape now. ”

Malin is the traditional path of yoga (The idea is self-development through yoga). Not the modern postural yoga (yoga based on the physical exercises more than the interior) So her classes she challenges you not only in the physical exercises but also demands that strecha the inner narrow self and dare to grow as a person. Dare to be vulnerable and open. See new roads in the interior and exterior but also to accept that you are where you are purely physical and mentally.

 Namaste!

Let us yoginize the world!

malinmandalaguld