” Yoga means union. It means to lead to jivamukti.

Literally: life-liberation. ”

Malin Berghagen är en svensk skådespelerska och författare som hittade sitt tempel för inre fred genom yoga för 20 år sedan, 1998. Efter tre års praktisk träning fick hon välsignelsen från sin lärare Maria Boox att börja hålla egen undervisning för andra. Inte för att Malin hade gjort tillräckligt mycket asanas. Nej Maria sa, ”Du har redan den inre visdomen av vad yoga är sedan du var väldigt ung. Asanas kommer att komma igenom åren som går.” Och det gjorde det. Men sedan dag ett har Malins fokus varit mer att vägleda sina elever till deras egna inre kunskap om vilka de verkligen är på insidan, än hur flexibla de är rent fysiskt. Som hon säger, ”Det handlar inte om att kunna lägga foten bakom sitt huvud. Det handlar om att sätta ditt ego under foten.”

Malin lämnade teaterfasen för att bara fokusera på att vara yoga lärare och har skrivit tre böcker om yoga. ”Jag kan ärligt att säga att idag, efter 20 år i yogans omfamning, har jag enormt tålamod med nyfikna nya yogis som vill öppna den magiska dörren till denna värld. Jag äskar det verkligen. Och jag har mycket lite tålamod med yogier som tycker att de vet bättre än andra och ser ner på andra som tex  äter kött, dricker vin eller röker. Då visar de bara att de ännu inte har förstått vad yoga verkligen är. Att komma till den inre visdom om vem du verkligen är.

Yoga är meditation i rörelse. När vi mediterar kommer vi till ett lugn plats inom oss och en möjlighet att acceptera vår kropp, tankar, känslor och vår själ. Att växa och öppna våra hjärtan. En väg som vi behöver få gå i vår egen takt. Att inte skrivas av på näsa av andra vad som är rätt eller fel för en yogi. Yogan är fullt kapabel att ta sina anhängare där utan att döma av andra. Yoga är en individuell träning som vi kan träna tillsammans med andra men fortfarande var och en individuellt i yoga salen. Vi måste respektera varandras unika egenskaper, karaktärer, kroppar och varandras historia. Mina kurser och klasser använder vi asanas för att lättare komma till meditation. Så målet för mig är inte att förlänga våra lårmuskler utan att utvidga vårt inre rum, inspirera dem att lyssna till det och ge dem mod att dyka in i det.

Det är då vi bygger en bra grund att stå på. ”

Malin talar ofta om elevernas egna ansvar för vad de vill lära sig och att växa i. Och om de inte tar det ansvaret, kommer hon noga att se till att de förstår vikten av att de gör det.

”Andlig och fysisk utveckling börjar med eget ansvar att vilja förändra våra liv till det bättre. Det är inget jag kan göra för dem, de själva måste fokusera på deras intension. Jag skulle gärna gå bredvid dem men de måste göra sin resa. Det är vad livet handlar om. Ditt liv är ditt ansvar. ”

Malin är övertygad om att yoga och meditation tar henne genom livet på bästa möjliga sätt. Och delar med glädje av vad hon har lärt på sin resa tillsammans med yogan. ”Jag gillar tanken på att mina yogalärare är som en fyr som står längst ute på klippan och lyser upp i natten. Den säger inte ”Hej kom hit till mig här på klippan” Den lyser upp många möjligheter där ute på havet och många platser att lägga till på. Men lämnar också tid för båten och dess kapten att vila eller hitta sin egen väg då fyren går in i mörkret. Så de kan träna på att lita på att de själva vet var de ska gå igenom mörka vatten. Men självklart kan de också alltid vänta på att skenet från fyren lyser upp de olika vägarna igen. Det finns inte bara en sanning. De är lika många som vi är människor och djur på denna planet. För mig var det viktigt att hitta min väg. Det är det jag önskar att mina yogisar gör också med mig vid sin sida. Att hitta sin satya (sanning) ”.

Malin har sin bas i Ashtanga och Hatha yoga. Men älskar Rocket yoga, Bikram, Jivamukti och Akroyoga lika mycket som de andra. Men om du frågar henne vilken typ av yoga hon lär ut, svarar hon alltid samma sak. Jag lär ut yoga.

Redan som barn ville Malin förändra världen. Hon visste bara inte hur. Med nyfikna ögon mot stjärnor och planeter i inre och yttre universum sökte hon sig fram för att finna sin väg. Teater var en väg hon valde för att gå men när mötet med yogan kom fann Malin de nycklar hon behövde för att ta sig fram genom livet ups ad downs. Ganska snart kände hon att hon ville dela med sig av sina verktyg till andra.

Genom tusenårig kunskap från en tradition som andades curry, nagchampa och lotus blommor. Och den hon själv bar i mötet med livet. Hittade hon en perfekt kombination för mötet med sig själv. Det är också den hon nu delar med sig på sina kurser, genom sina böcker och i sina föreläsningar.

” Du vet inte vem du är förrän du testar den du inte är. ” Självrannsakan och acceptens är något Malin pratar mycket om. Men även ödmjukhet inför sina snubblande steg och modet att ta nya större steg.

” Yogan hjälper mig att hela tiden landa i mig själv. Vem jag är och vem jag vill vara men också vad känner jag, vad drömmer jag om och vad längtar jag efter. Är det här min tanke eller kommer den från någon annan. Tex mina föräldrar. Vill jag behålla den eller skaffa egna nya annorlunda åsikter? Står jag upp för mitt ja och mitt nej?

Yogan har inte bara gjort mig stark och ödmjuk i sinnet utan också i min kropp. Jag har aldrig varit i sådan fysisk bra form som nu. ”

Malin går den Traditionella yogans väg ( Tanken är självutveckling genom yoga) . Inte den Moderna Posturala yoga ( yoga baserad på de fysiska övningarna mer än det inre) Så på hennes kurser utmanar hon dig inte bara i de fysiska övningarna utan ställer också krav på att stretcha det inre snäva jaget och våga växa som människa. Våga vara sårbar och öppen. Se nya vägar i det inre och yttre men också att acceptera att du är där du är rent fysisk som psykiskt.

For English - Klick to open

”I will honestly say that I today after 15 years of yoga’s arms have enormous patience with curious new yogis who want to open yoga’s magic door. And very little patience with yogis who believe they know better and look down on others who eat meat, drink wine, and smoking. Then show them just because they have not yet grasped what yoga really is. Yoga is meditation in motion. When you meditate, a peace and an acceptance of your body and soul. And you seek peace, and peace. Not to write people on the nose. Yoga is fully capable of self take their followers to where they feel best. Gradually. It need not bessewissrar or attitude. I have such a person in my yoga class, I have no problem with that humble flip them on the nose. Yoga is an individual training we can train together but still each one individually. We need to respect each other’s unique qualities, bodies and history.We do not change the world into something better by diminishing others and show that we are above them. Especially not as yogis. We are changing the world by letting everyone get through yoga’s peaceful loving world at their own pace. That’s when we are building a good foundation to stand on. ”

Malin often ask for personal responsibility. And if you do not take it, she will probably make sure you do it.

”Mental and physical development begins in one’s own responsibility to want to change their lives for the better. There is nothing that I can do for you. I can be happy next to you a bit but then you get the ”cycle” itself. That’s what life is all about. Your life is your responsibility. ”

Malin has full trust that yoga takes her through life in the way that is best for her. And is happy to share what she has learned on their journey together. So you can take yoga in hand and make your trip.

Malin has Ashtanga and Hatha yoga basis. But love Rocket Yoga, Jivamukti and Akroyoga. But if you ask her what yoga she teaches, she will answer it, she always responds. I do yoga.

Even as a child wanted to Malin change the world. She just did not know how. With prying eyes toward the stars and planets in the inner and outer universe she went out to find their way. Theatre was a path she chose to go but when the encounter with yoga was found Malin the keys she needed to get through life ups ad downs. Pretty soon she felt she wanted to share their tools with others.Through millennia of knowledge from a tradition that breathed curry, nagchampa and lotus flowers. And she herself bar in the meeting with life. She found the perfect combination for meeting with himself. It is also the one she now shares with him on his courses, through his books and in his lectures.

”You do not know who you are until you try it, you are not. ”Self-examination and its acceptance is something Malin talking about. But also humility before his stumbling steps and the courage to take major new steps.

”Yoga helps me to always land in myself. Who I am and who I want to be but also what I feel, what I dream and what I long for. Is this my thought or will it from someone else. Tex my parents. I want to keep it or acquire own new different opinions? I stand up for my yes and my no?

Yoga has not only made me strong and humble in mind but also in my body. I have never been in such good physical shape now. ”

Malin is the traditional path of yoga (The idea is self-development through yoga). Not the modern postural yoga (yoga based on the physical exercises more than the interior) So her classes she challenges you not only in the physical exercises but also demands that strecha the inner narrow self and dare to grow as a person. Dare to be vulnerable and open. See new roads in the interior and exterior but also to accept that you are where you are purely physical and mentally.

 Namaste!

Let us yoginize the world!